Forhandlingsmøte som det så fint blir kalt når jeg var opp i Fylkesnemnda i 2017! Løgn og atter løgn. Jeg opplevde de dagene som et maktovergrep med bare løgner, fordømming og kuing av meg.Det står så finne ord men orden etterleves ikke! Litt om historier står under her.

logo

Fylkesnemndene for
barnevern og sosiale saker

Forhandlingsmøtesak

En forhandlingsmøtesak settes i gang når kommunens barneverntjeneste, foreldrene, eller barn med egne partsrettigheter, fremsetter krav som loven bestemmer at fylkesnemnda skal behandle. I visse tilfeller kan også enkelte andre personer og fylkesmannen fremsette slike krav, men det forekommer sjelden. De vanligste kravene i barnevernsaker er krav om omsorgsovertakelse, atferdsplassering og adopsjon. Fylkesnemnda mottar også mange saker om endring av vedtak som fylkesnemnda allerede har fattet, for eksempel om at det samværet fylkesnemnda har fastsatt mellom barn og foreldre må økes, eller om at barnet skal tilbakeføres til foreldrene.

I saker etter helse- og omsorgstjenesteloven er det bare kommunen som kan ta initiativ til å fremme sak. Etter smittevernloven er det kommunelegen eller Helsedirektoratet som kan bringe en sak inn for smittevernnemnda. Fremstillingen her gjelder barnevernsaker.

Dersom foreldrene, barn eller andre privatpersoner med partsrettigheter fremsetter krav som skal behandles av fylkesnemnda, skal de henvende seg til barneverntjenesten i kommunen med kravet. Barneverntjenesten skal da raskt, og senest innen tre måneder, sende saken til fylkesnemnda. I særlige tilfeller kan fristen forlenges til seks måneder.

I fylkesnemnda starter en forhandlingsmøtesak når nemnda mottar sakspapirer fra barneverntjenestens advokat. Disse sakspapirene heter «begjæring om tiltak». Her beskriver barneverntjenesten saken, redegjør for sitt syn og foreslår hvilket vedtak de mener at fylkesnemnda bør fatte. Barneverntjenesten skal også nevne de bevis de vil tilby, blant annet hvilke vitner de vil innkalle til forhandlingsmøtet og hvilke dokumenter de vil legge fram for fylkesnemnda.

Når fylkesnemnda har mottatt barneverntjenestens begjæring, sørger fylkesnemnda for at foreldrene og barn med egne partsrettigheter får advokat, om de ikke allerede har det. Advokaten skal deretter, som regel innen 10 dager, sende tilsvar til fylkesnemnda. Tilsvar er et dokument hvor advokaten skriver hva den han/hun er advokat for mener om saken og hvilket vedtak de mener fylkesnemnda bør fatte. Tilsvaret skal også nevne de bevis som tilbys, blant annet hvilke vitner de vil innkalle til forhandlingsmøtet og hvilke dokumenter de vil legge fram for fylkesnemnda.

For barn som ikke har rett til egen advokat, men som er store nok til å ha en mening om saken, oppnevner fylkesnemnda som regel en egen talsperson. Talspersonen snakker med barnet og forteller deretter til fylkesnemnda og partene hva barnet mener om saken.

Etter at begjæringen er kommet inn, bestemmer fylkesnemnda når det skal være forhandlingsmøte og innkaller partene til dette møtet. Forhandlingsmøter om omsorgsovertakelse varer vanligvis 2-3 dager, men noen møter tar mer tid. Det må settes av nok tid til at partene i saken får anledning til å forklare seg, føre sine egne bevis og stille spørsmål til motpartens vitner gjennom sin advokat. Saken må bli godt nok opplyst til at fylkesnemnda kan fatte avgjørelse.

I forhandlingsmøtesakene består fylkesnemnda normalt av tre personer: Fylkesnemndsleder, et fagkyndig medlem og et alminnelig medlem. Fylkesnemndslederen er jurist som fyller kravene til dommere. Det fagkyndig medlemmet er psykolog med erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familier, lege med videreutdanning innen barne- og ungdomspsykiatri, eller en person med annen relevant utdanning og praksis, for eksempel sosionom eller barnevernspedagog.

Etter at forhandlingsmøtet er ferdig, diskuterer fylkesnemndas medlemmer saken og blir enige om hva de skal mene om de forslagene som partene har. Dersom nemndas medlemmer er uenige, er det flertallet som bestemmer. Det fylkesnemnda bestemmer skrives i et vedtak. Et fylkesnemndsvedtak skal begrunnes på samme måte som en dom. Vedtaket skal være klart så raskt som mulig, og senest innen to uker etter at forhandlingsmøtet er avsluttet. Det blir sendt til partenes advokater.

Taushetsplikt

Alle som jobber i fylkesnemnda har taushetsplikt. Det samme gjelder de som har oppdrag for fylkesnemnda, for eksempel barnets talsperson. Les mer om taushetsplikt

Rett til advokat

Foreldre og andre med partsrettigheter har rett til advokat betalt av staten i alle saker som fylkesnemnda behandler. Les mer om retten til advokat

Barns medvirkning

Barnekonvensjonen, eller FNs konvensjon om barns rettigheter, gir barn rett til å bli hørt og til å kunne gi uttrykk for sin mening i alle forhold som vedrører barnet. Les mer om barns medvirkning

Vitner

For å kunne ta stilling til om lovens vilkår er oppfylt trenger fylkesnemnda opplysninger. Slike opplysninger kan fylkesnemnda blant annet få fra vitner som kommer til fylkesnemnda og forklarer seg. Les mer om vitner

mamma er best

Hmm ser så flott å fint ut dette som står over her…men det skal jeg fortelle dere….

Det var et sant mareritt, mer som i en rettsak eller kanskje verre og dette kalles et forhandlingsmøte?

Det begynte med så stor forskjellsbehandling vedr hvor lenge mine vitner fikk avsatt av tid, barnevernets vitner fikk god tid- Barnevernets advokat fikk 55 minutter innledning, min Advokat 35 minutter. Barnevernets vitner fikk  3 t og 15 minutter mens mine vitner fikk 1 t og 20 minutter!
Avslutning innlegget fra barneverns-advokaten var også mye lengre en for min advokat.Barneverns advokaten og saksbehandler kunne bryte inn når det passet, satt og smattet, lo og hånet mine vitner m.m 
Barnevernet får 3 måneder for å bygge sak mot meg- det skal gå raskt står det (he he det skjer jo ikke drøøøyer)  mens Advokaten og jeg fikk 10 dager for å mot bevise deres karakterdrap mot meg og hele 5 timer, men vi søkte og fikk 15 timer totalt.
Barnevernet hadde uendelig med timer i de 3 månedene. Jeg fikk Nei til alt bl.a. ønske å få i en sakskyndig psykolog som kunne snakke med min datter eller samtaleprosess/dialogmøte.Hvor er rettferdigheten og likeverd her? Finnes ikke!
Barnevernet fikk ei talsperson som er kjøpt å betalt av barnevernet og som stilte ledene spørmål til min datter.Jeg sier hun var kunnskapsløs.
Det sier jeg med hånd på hjerte, dette er så korrupt at jeg blir uvel av å tenke på dette.
Norge vårt land- en skam for vårt land. Jeg ser og hører hvordan de ødelegger familie på familier på denne måten! Hele min familie er splittet og ødelagt, 4 barn har jeg og 4 barnebarn.Den er nå totalt ødelagt Pga løgner og fanteri fra barnevernet og fostermor. Vi var en god stor familie med mye latter glede og samvær! Alt er falt i grus…..;O(
Det fantes ingen-verden ting som lignet et forhandlings møte- det var en total overkjøring av meg og mine vitner…..
Hvor var forhandlingen? vitner måtte opp å stå og gi ed fortelle sannheten men hvor var sannheten fra barnvernet og fostermor, de løy på strak arm og bevis behøvdes ikke å legges frem på deres påstander om meg! Talls-person pratet for min datter og nevnte ikke det vesentlige:om hun ville flytte til mamma, hvor hennes sier;jeg vet ikke…. da må hun forandre seg, for mamma lyver…..(dette står i rapporten) derfor vet jeg dette. Hvorfor sier hun at jeg lyver ? vi er jo aldri alene under de få 4 timene vi så hverandre, da sitter en tilsyns person oppå oss hele tiden! Hva handler dette om? Ja dere som jeg forstår nok hva som forgår, men ikke disse menneskene her!
Jeg sier bare hjernevask/manipulasjon = foreldre – fremmedgjøring/ samværsabotasje. Hvorfor hjelpe de ikke henne med å komme ut av dette, så hun får fortalt om hva mamma lyver om? Det stilles ei aldri oppfølgings spørsmål!
Tilsyns person som hadde vært med på samvær sammen med min datter og meg, 3 ganger og totalt 12 timer, hun løy om oss! mens rapportene hun skrev var fine!  Hvordan har dette seg?
Når jeg stod der opp kunne jeg bli avbrutt med, nei dette snakker vi ikke om eller dette vet jeg osv og hvordan jeg ble trakassert hånet og avbrutt flere ganger…..ja dette var helt forferdelig.,…Jeg ble totalt overkjørt! Mine vitners utsagn ble aldri lagt vekk på! Jeg fikk nye diagnose psykisk ustabil  se under her fra Fylkesnemnda. Det finnes ingen papirer fra noen psykolog som forteller at jeg er det! KUN barnevernets synsinger…..
fylkesnemda frikjent fra min sykdom
Saksbehandler sa jeg var ondskapsfull og veldig skiftende siden jeg ikke samarbeidet med barnevernet! Det var allerede bestemt at min datter ikke fikk komme hjem til sin mamma! Jeg er sjokkert ennå og tror neste ikke selv at dette er sant!

Hun fikk ikke flytte hjem til meg – sin mamma pga at Fylkesnemnda vurderte at jeg manglet betydelig emosjonell omsorg pga synsinger og meninger fra barnevernet! ingen bevis eller utredninger som tilsier dette de påstår- Dette er skremmende!

Norge et land med Demokrati….. Nei når vi sover i Demokrati så våkner vi opp i Diktatur!

Fylkesnemnds leder fikk skummet igjennom dokumenter for som hun sa: fikk jo ikke lese alt og de 2 ved hennes side – Sakskyndig psykolog håndplukket fra barnevernet og lekdommer hadde ikke sett eller lest dokumentene….. Grøss og gru hvordan er dette mulig? Dette handler om min datters liv og da kan de ikke ta seg tid og se begge sider av saken og høre på begge sider….
Det står over at i forhandlingmøtesaker; Saken må bli godt nok opplyst til at fylkesnemnda kan fatte avgjørelse. Hmmm var den det? NEI korrupt og under-slåing av sakens faktum! Det som også forundret meg var at mens saken i 2 dager pågikk så satt Fylkesnemndsleder å skrev ned det som ble fortalt av vitner,barnevernet advokaten og meg – på data…Hvordan blir da dette riktig fremsatt? Hvordan får da saken frem alle nyanser, små og store detaljer!

Marius Reikerås forteller at Menneskerettsdomstolen har vært veldig tydelig på at en omsorgsovertakelse skal avbrytes så raskt forholdene ligger til rette for det.

Det ligger altså til den offentliges sikrings-plikt, å sørge for at så skjer.

Men,det skjer aldri at det offentlige, på eget initiativ, gjør dette.

Alltid er det den private part som må begjære gjenforening. Og alle med litt erfaring, vet hvor tung den kampen er.

Dette viser nok engang at menneskerettene er fine på papiret,men ofte verdiløs når folk trenger dem som mest. (Se også videoen under her.Hvor Norge NÅ er dømt i EMD ,Norge tapte i EMD, brudd på art. 8 i menneskerettskonvensjonen.Flere saker kommer tro meg)

Barnevernet la heller ikke vekt på det som var så viktig i saken – Konflikten i familien, som igjen skaper en stor lojalitets konflikt i min datter. Hun hadde da bodd i fosterhjemmet i 4 år (en krigssone med skittkasting om sin mamma) som hun selv sa: at hun sa seg enig i det fostermor sa om meg mamma!  Barnvernet skrev ingen verdens ting i sitt tilsvar til fylkesmann, om at det er en STOR konflikt og at hun lever i dette. Min datter har også selv sagt at hun har valgt lag- til halv søster/fostermor i de siste årene! Dette har igjen skapt frykt og foreldre-fremmedgjøring mellom min datter!

Barnevernet, advokaten og jeg fikk tilbud av fylkesnemnda om samtale prosess .Vi takket JA men barnevernet ville ikke …. (se under her hvordan det forgår) og da ble det som barnevernet ville! Hvorfor det? Jo de vil jo ikke sannheten, de bryter loven og gjør akkurat som de vil (se div linker under her) Grunnlaget for nei til samtalesprosse fra barnevernet, var at det var så stor konflikt i familie så derfor kunne vi ikke ha en samtaleprosess?
Hvordan kan de si nei – pga konflikten mellom fostermor/eldste datter og meg.For  så å ikke nevne konflikten med et eneste ord i sitt tilsvar til fylkesnemnda? Den la de helt vekk….Så når jeg står i fylkesnemnda, så blir jeg avbrutt av
fylkesnemndsleder hvor hun sier at du snakker om en konflikt …den så kalte konflikt….Den kan jeg ikke forholde meg til og  jeg vet ingen ting om dette!
Wooow hvordan tror dere jeg følte meg ….De så på meg som en dritt, ja at jeg lagde bråk, støy og skapte konflikt, det sa de til meg!
De sa at jeg måtte holde meg vekk og akseptere situasjonen som den er! Det er jo denne konflikten som gjør at min datter er i foreldre-fremmedgjøring, fostermor som setter henne opp i mot meg mamma og så nå samværsabotasjeKunnskapsløshet kaller jeg dem i fylkesnemnda, barnevernet og flere med dem!!!
De ødelegger ei jente med å ikke se eller sette seg på henne side, se hva som skjer med henne og hva kan vi voksne gjøre for å hjelpe henne ut av dette? Hun er glad i sin mamma og sin søster men å leve i denne lojalitets konflikten er ingen god situasjon.Hun rives i filler og vil få stor problemer i sitt voksne liv! Dette kan igjen gi store helse utfordringer både psykiske og fysiske! 
Hun har heller ingen pappa/mannsfigur i sitt liv.Han har selv valgt seg bort fra henne! Så desto viktigere for henne å ha mamman sin der! Vårt biologiske-bånd mor og datter.Det kan ingen andre erstatte!
Nå er sannheten – jeg er hennes mamma, jeg er frisk nok til å være der for henne, jeg har ingen psykisksykdom, ei heller voldelig, rusmisbruker eller overgriper! Da burde vi jo sette oss rundt bordet å forhandle! Det er vi voksne som skal være de voksne for henne! Ikke la dette hvile på henne skuldre og gi henne valg når hun ikke vet sitt eget beste. Hvordan kan hun vite sitt eget beste? Hun har i årevis blitt manipulert og foreldre-fremmedgjort
Så summen av disse 2 dagene var et spill som allerede var bestemt på forhånd-dommen var satt! Et ensidige forhøret av meg, at jeg kun er et problemet, fordi jeg ønsker min datter hjem igjen til sin biologiske mamma.Og at jeg er hennes mamma! Og som faktisk er frisk nok og vi er 2 voksne, oppegående mennesker som kan være der for henne!
Glad jeg har opptak, så jeg kunne sette meg ned seinere å høre på det jeg selv var vitne til. Trodde neste ikke på dette selv da jeg er altfor naiv og tror på rettferdighet og likeverd! Særlig i et land som Norge! Men der tok jeg grundig feil. Min kjære fikk også høre på opptaket av de grusomhetene som forgikk der inne bak lukkede dører! 
Sitere Lena Helleblom Sjøgren fra et seminar jeg var på nå nylig om foreldre fremmedgjøring i Oslo
Eks: Barn som sier: jeg vil ikke gå på skolen i dag, hvor vi voksne sier; jo det må du, du har skole plikt.Men når et barn sier jeg vil ikke til mamma eller pappa da lar vi barnet bestemme og slipper å dra til den en av foreldrene uten å sjekke ut hva ligger bakenfor dette Nei et…. Helt sykt!
Samtaleprosess se  i linken:

Barnevernet er verstingen blant offentlige lovbrytere:

Ang tilbakeføring og hvordan de skal forholde seg til dette:

Her fortelles det at Norge bryter lov om tilbakeføring m.m og at de er dømt i EMD ,Norge tapte i EMD, brudd på art. 8 i menneskerettskonvensjonen.

Hva er foreldre-fremmedgjøring se link under her;

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s